Comité

  • Peter Schwander, CFST: Président de l'association STPS
  • Vakant, SUVA
  • Thomas Keller, AOST
  • Pascal Richoz, SECO
  • Manfred Zimmermann AIPT
 
Peter Schwander, AIPT: Président de l'association STPS
Peter Schwander
Vertretung Suva vakant
Vertretung Suva vakant
Thomas Keller, AOST
Thomas Keller
Pascal Richoz, SECO
Pascal Richoz
Manfred Zimmermann, AIPT
Manfred Zimmermann